Cauta pe site

Regulamentul loteriei publicitare

de abonare la newsletter

28.06.2021 – 11.07.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Halmai Zoltan Jozsef in calitate de Director Comercial, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager Proiect.

Art. 2. Drept de participare

La campania de abonare la newsletter participă orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai terţilor implicaţi în realizarea și implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea și acceptarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Campania de abonare la newsletter se va desfaşura în perioada 28.06.2021 – 11.07.2021, iar extragerea câștigatorului va avea loc în data de 12.06.2021, urmând că acesta să fie anunțat pe canalul de social media Facebook și pe site-ul organizatorului în termen de maximum 6 zile de la data extragerii.

Art. 4. Aria de desfasurare

Campania de abonare la newsletter se desfășoară pe site-ul organizatorului www.chicville.ro și pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/ChicVille.ro/, iar premiul la campanie este valabil numai pe teritoriul României.

 

             Art. 5. Mecanismul campanie

Pentru a se înscrie la loteria publicitară, participanţii trebuie să acceseze în perioada 28.06.2021 – 11.07.2021 site-ul www.chicville.ro sau pagina și postarea de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/ChicVille.ro/, să completeze formularul special de abonare  la newsletter, să accepte Termenii și Conditiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și să își dea acordul pentru participarea la campanie. Campania este valabilă doar pentru abonații noi.

Urmând instructiunile de mai sus, participantul este înscris în concurs și poate câștiga premiul oferit de Organizator, că urmare a tragerii la sorți.

Premiul constă într-un Gift Card in valoare de 500 de lei. Gift Cardul are o valabilitate de 6 luni si se poate folosi doar online, pentru orice comenzi efectuate pe site-ul  https://chicville.ro/.

Nu este posibilă înlocuirea Gift Cardului cu un alt avantaj sau premiu alternativ și nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate inscrie la newsletter o singură dată, înscrierea fiind gratuita.

Pentru a putea participa la campanie, datele incluse în formularul special de abonare a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativă de fraudare a regulamentului se sancționează cu neacordarea premiului, respectiv a Gift Cardului.

Campania se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și urmatoarele din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

 

Art. 6. Condiții de validitate

Participaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;
 • să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea și implementarea materialelor dedicate concursului sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).
 • să fie abonat Nou la newsletter; dacă se constata că persoana inscrisa este deja abonata, va fi descalificata;
 • Să acceseze și să completeze corect formularul de abonare la newsletter de pe pagina organizatorului https://www.ChicVille.ro/ sau de pe pagina de facebook a organizatorului  https://www.facebook.com/ChicVille.ro/
 • Să furnizeze informatiile solicitate pentru identificare lui și transmiterea premiulu și să confirme primirea acestuia;
 • Pentru a utiliza codul Gift Cardului, câștigătorul va bifa la modalitati de plata „Metoda de plata - Utilizeaza Giftcard” si va introduce in campul respectiv, codul primit individual pe email. Gift Cardul se poate utiliza o singura data.

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet www.random.org la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

Pe lângă desemnarea câştigătorului, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna și 2 (doua) rezerve, pentru eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul extragerii câștigătorului va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorului și premiul acordat pe profilul său de Facebook, https://www.facebook.com/ChicVille.ro/   și pe site-ul www.chicville.ro, în maximum 6 (șase) zile de la data desemnării.

Câştigătorul va fi anunțat de către Organizator printr-un mesaj privat pe adresa de email cu care au participat la Concurs, Organizatorul depunând toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu aceștia. Prin participarea la loteria publicitară, participanții sunt de acord să fie contactați de către organizator, în vederea acordării premiului.

 

Câştigătorul are la dispoziție 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea și de furniza informatiile necesare pentru transmiterea premiului. Premiul se va transmite câștigătorului prin mesaj privat, pe adresa de email cu care s-a înscris la newsletter. Preluarea premiului va fi confirmata de către câștigător prin mesaj pe email sau telefonic la numărul de telefon specificat în email.

În cazul în care câștigatorul nu solicită intrarea în posesie a premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezerva desemnată și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acesta. În cazul în care rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificat sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situații:

 • Câştigătorul premiului nu confirmă desemnarea să și nu comunică adresa pentru trimiterea premiului în termen de 2 (două) zile de la data contactării sale;
 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 2 (două) zile calendaristice de la anunțarea câştigătorului;
 • În orice altă situație în care câştigătorul este descalificat că urmare a nerespectării Regulamentului sau în condiţiile Regulamentului;
 • În cazul în care câștigătorul oferă informații eronate cu privire la adresa de email unde să fie livrat premiul;
 • Câștigătorul a folosit mai multe adrese de email pentru a participa la loterie;

Câştigătorul este descalificat și îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face în aceleaşi condiţii că și contactarea câştigătorului. Dacă nici rezervele nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

Art. 7. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și fani, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 8. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

8.1. Datele cu caracter personal furnizate de către participanti cu ocazia participarii și a identificarii ulterioare a câștigatorilor, respectiv numele și prenumele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, informatiile publice din contul de facebook sunt utilizate de către noi exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor și exercitarii drepturilor cuprinse în prezentul Regulament, cum ar fi: contactarea câștigatorului, intrarea în posesie a premiului câștigat, în scopul comunicarii cu dvs., soluționarii oricăror litigii/solicitari, livrarea premiului. Prelucrarea datelor se efectueaza în temeiul consimțământului exprimat de către dvs. prin înscrierea în campanie și prevederile legale în vigoare (de ex.Codul fiscal, legislația privind protecția drepturilor consumatorilor, Codul civil și Codul de procedură civila). Participarea la campanie prezumă cunoaşterea Regulamentului. Vă puteti retrage oricand consimțământul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz în care nu veti putea participa la campanie. Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele dvs.personale, insa nefurnizarea datelor mentionate mai sus conduce la imposibilitatea acordarii beneficiului mentionat in campanie.

8.2. în vederea realizării scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii și colaboratorii noștri de încredere, în temeiul unui angajament contractual privind confidențialitatea și pastrarea în siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori și contractori, auditorii, avocații și alți consultanți externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritățile și instituțiile publice ale statului.

8.3. în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro  în atenția responsabilului de protecția datelor:

Dreptul la informare. - Acesta vă permite să fiți informat, încă din momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date. - Vă permite să obtineti, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocarii, sursa datelor etc.

Dreptul la ștergerea datelor - Vă permite să obtineti ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fara întârzieri nejustificate. Există, totusi și excepții de la aceasta regula, cum ar fi situtia în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la rectificarea datelor – Vă permite să obtineti, fara întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrării - Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastre este limitată, astfel incat să putem pastra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în urmatoarele situații:

- exactitatea datelor este contestată de către dumneavoastră, pentru perioda în care verificăm corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitand restrictionarea utilizării acestora;

- nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții în instanță;

- v-ați opus prelucrarii datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastră, pentru perioada în care se verifica dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau în temeiul unui contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie - Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim sau interes public, din motive legate de situația dvs. particulara sau în scop de marketing direct (de ex. trimiterea de newsletter), inclusiv creării de profiluri legate de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. HOME DECOSTYLE S.R.L. nu realizeaza astfel de profiluri care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, vă vom anunta.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta împotriva unei autorități de supraveghere – în situația în care o autoritate de supraveghere nu trateaza plangerea dvs. sau nu vă informeaza în termen de 3 luni cu privire la progresele sau la soluționarea planagerii, vă puteți adresa instanțelor judecatorești competente.

8.4. Menționăm că vom păstra datele dvs. personale colectate numai atâta timp cât sunt necesare atingerii scopurilor menționate mai sus ori pentru perioada prevazută de legislația în vigoare sau până la expirarea termenului de prescripție.

8.5. Pentru mai multe detalii citiți și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul https://chicville.ro/.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de HOME DECOSTYLE S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 28.06.2021 pe site-ul Organizatorului și la sediul Organizatorului. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj sau pe e-mail la adresa office@chicville.ro .

HOME DECOSTYLE S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără că participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepția cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate și oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului și pe site-ul https://chicville.ro/.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

HOME DECOSTYLE S.R.L., prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager Proiect

Data 17.06.2021