Regulament Transport Gratuit - ChicVille
Cauta pe site

Regulamentul comercial de acordare a transportului gratuit

pe site-ul de internet www.chicville.ro

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată manager proiect de marketing Eva Lazar.

 

Art. 2. Durata

Perioada de desfasurare a prezentei campanii este cuprinsă în intervalul

 07.07.2017, ora 01:00 – 09.07.2017, ora 23:59,

14.07.2017, ora 01:00 – 16.07.2017, ora 23:59, 

21.07.2017, ora 01:00 – 23.07.2017, ora 23:59, 

28.07.2017, ora 01:00 – 30.07.2017, ora 23:59, 

04.08.2017, ora 01:00 – 06.08.2017, ora 23:59,

11.08.2017, ora 01:00 – 13.08.2017, ora 23:59.

 

Art. 3. Drept de participare

La prezenta campanie desfăşurată în perioada in intervalul mentionat la Art. 2 al prezentului Regulament, poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi, cu excepţia angajaţilor Home Decostyle S.R.L., a terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniilor, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campania, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 4. Aria de desfăşurare

Livrarea gratuită se acordă la orice achiziţie online de pe site-ul www.chicville.ro, indiferent de valoarea acesteia, pentru comenzile plasate în intervalul desfasurare a prezentei campanii promoţionale este cuprinsă în intervalul

 07.07.2017, ora 01:00 – 09.07.2017, ora 23:59,

14.07.2017, ora 01:00 – 16.07.2017, ora 23:59, 

21.07.2017, ora 01:00 – 23.07.2017, ora 23:59, 

28.07.2017, ora 01:00 – 30.07.2017, ora 23:59, 

04.08.2017, ora 01:00 – 06.08.2017, ora 23:59,

         11.08.2017, ora 01:00 – 13.08.2017, ora 23:59.

Transportul gratuit se asigură numai pe teritoriul Romaniei  prin curierat rapid Urgent Cargus si Fan curier. 

 

Art. 5. Mecanismul de acordare a transportului gratuit

Livrarea gratuită se acordă pentru orice achiziţie de produse de pe site-ul www.chicville.ro indiferent de valoarea acesteia, realizată în intervalul

07.07.2017, ora 01:00 – 09.07.2017, ora 23:59,

14.07.2017, ora 01:00 – 16.07.2017, ora 23:59, 

21.07.2017, ora 01:00 – 23.07.2017, ora 23:59, 

28.07.2017, ora 01:00 – 30.07.2017, ora 23:59, 

04.08.2017, ora 01:00 – 06.08.2017, ora 23:59,

         11.08.2017, ora 01:00 – 13.08.2017, ora 23:59.

Achiziţie inseamnă plasarea comenzii online şi primirea confirmării pentru comanda respectiva, prin email, în intervalul specificat mai sus. 

Pentru a beneficia de această promoţie, clienţii trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;
  • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniti;
  • să nu fie angajaţi ai Organizatorului, precum şi ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate promoţiei;
  • să achiziționeze produse de pe site-ul  www.chicville.ro, în intervalul 

07.07.2017, ora 01:00 – 09.07.2017, ora 23:59,

14.07.2017, ora 01:00 – 16.07.2017, ora 23:59, 

21.07.2017, ora 01:00 – 23.07.2017, ora 23:59, 

28.07.2017, ora 01:00 – 30.07.2017, ora 23:59, 

04.08.2017, ora 01:00 – 06.08.2017, ora 23:59,

11.08.2017, ora 01:00 – 13.08.2017, ora 23:59.

 

Transportul in perioada mai sus mentionata se acordă cu titlu gratuit conform prevederilor art. 50 litera e) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificări şi completări.

Art. 6. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 7. Prelucrarea şi stocarea datelor personale

Organizatorii sunt autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sub nr. 26733.

Organizatorul recunoaşte participanţilor drepturile prevăzute de art. 12, 13, 14, 15, 17, 18 şi anume dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul  acestora de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, de a se adresa justiţiei, de a solicita modificarea sau ştergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată, semnată, trimisă la sediul social al organizatorului din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţul Cluj, conform Legii nr. 677/2001.

Înscrierea la promoţie în scopul participării prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.

 

Art. 8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

Art. 9.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de S.C. Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 07.07.2017 pe site-ul de internet www.chicville.ro si la sediul Organizatorului (conform programului de lucru). Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro sau numărul de telefon 0264-450.450.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a prezentei campanii promotionale, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea acesteia, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament promotional, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele se vor afişa la pe site-ul de internet www.chicville.ro si la sediul Organizatorului.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Eventualele reclamaţii cu privire de desfăşurarea prezentei campanii  vor fi transmise la sediul Organizatorului din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţul Cluj, pe parcursul derulării campaniei, în atenţia Departamentului de Marketing. Reclamațiile se vor soluţiona în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. Reclamaţiile ulterioare datei de încetare a campaniei prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare.

Beneficiarii nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

Home Decostyle S.R.L.

Data 07.07.2017